1. Algemene bepalingen

  1.1

  Deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Ligwijzer (www.Ligwijzer.nl en www.Ligwijzer.be) en Mikoala (Mikoala.com).

  Naam en adresgegevens:

  Ligwijzer / Mikoala.com

  Handelswei 6

  8501 XJ Joure

   

  klantenservice@ligwijzer.nl 

  Telefoon: 0513-792037  Ligwijzer is een handelsnaam van Dutch Koala BV te Leeuwarden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden ondernummer 01181426.

   

  1.2.

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Ligwijzer en derden (hierna: "koper") via de website van Ligwijzer (hierna: “LW”) gesloten overeenkomsten. Door de bestelling geeft de koper te kennen dat hij met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.

  Algemene of specifieke voorwaarden van derden zijn uitsluitend van toepassing als dit schriftelijk (waar onder per e-mail) is overeengekomen.

   

  2. Prijzen, aanbiedingen en overeenkomsten

  2.1

  De op de site aangegeven prijzen zijn, tenzij anders staat aangegeven, inclusief BTW.
  De bezorgkosten voor Nederland voor bestellingen onder de € 110 zijn € 4,95. Bestellingen boven de € 110 worden in Nederland gratis bezorgd. De hoogte van de bezorgkosten in andere landen variëren per land. Dit wordt kenbaar gemaakt op de site bij het plaatsen van de bestelling, alvorens koper beslist of deze tot betaling zal overgaan of niet.

  2.2

  LW tracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de vermelde prijzen en voorwaarden op de site. LW kan echter niet garant staan voor de juistheid daarvan, menselijke of technische fouten worden niet uitgesloten. LW is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.

  2.3

  LW kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Deze zijn geldig vanaf het moment van de prijswijziging.

  2.4

  Koper dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om een overeenkomst af te kunnen sluiten. Koper verklaart met de acceptatie van deze algemene vooraarden dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is.

  2.5

  Koper kan online op de site van LW producten kopen. De overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen LW en koper komt tot stand wanneer koper zijn bestelling heeft afgerond en de betaling door LW is ontvangen.

  2.6

  Eventuele kortingacties kunnen niet gecombineerd worden.

   

  3. Levering

  3.1

  LW vermeldt de levertermijnen op de site of anderszins naar beste weten. LW doet haar best deze levertermijnen na te komen, doch is daartoe niet verplicht. LW zal waar mogelijk in overleg treden met de koper indien de levertermijn wordt overschreden, maar is ook daartoe niet verplicht. LW is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een levertermijn.

  3.2

  Volgens de wet ‘Kopen op Afstand’ bedraagt de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze maximale levertijd niet haalbaar is stelt LW koper hier tijdig van op de hoogte en heeft koper de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort. In het geval LW, door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (waaronder expliciet begrepen onvoldoende voorraad c.q. vertraagde leveringen van de producent) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 1 maand hebben zowel LW als koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen ten opzichte van elkaar. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd binnen 30 dagen.

  3.3

  Recht van retournering

  Zonder opgave van reden kan de koper kussens en slopen retourneren binnen 42 dagen na de leverdatum en matrassen binnen 21 dagen. De aankoopprijs wordt binnen 30 dagen na ontvangst van het product door LW, teruggestort. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de koper, tenzij anders vermeld op de website of in e-mailberichten.

  De voorwaarden voor het recht van retour zijn dat het product niet beschadigd mag zijn. Tevens dient het compleet, en in de originele verpakking retour gestuurd te worden. Het recht van retour geldt niet in geval van maatwerk (voor aankopen die speciaal voor koper zijn geproduceerd). 

  Postadres voor retourzendingen:

  Ligwijzer / Mikoala.com

  Handelswei 6

  8501 XJ Joure 

   

  4. Betaling

  4.1

  Koper zal de verschuldigde bedragen voldoen na afloop van het bestelproces op de website van LW, met uitzondering van hetgeen vermeld staat in 4.3. Er is pas sprake van een koopovereenkomst indien het gehele bedrag dat met die order is gemoeid door LW is ontvangen. De koper heeft geen recht op korting achteraf en kan zich ook niet op verrekening en/of opschorting beroepen.

  4.2

  Indien het aankoopbedrag niet of niet volledig door LW is ontvangen, is LW van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot levering van de door koper bestelde producten.

  4.3

  Indien schriftelijk (waar onder per e-mail) is overeengekomen dat koper achteraf mag betalen, dan zijn artikelen 4.1 en 4.2 niet van toepassing. Dit geldt tevens voor matrassen. Deze dienen door koper betaald te worden na afloop van de proeftermijn indien en voor zover koper niet binnen de proeftermijn aan LW kenbaar heeft gemaakt de geleverde matras(sen) te willen retourneren.

   

  5. Garanties

  5.1

  De garantietermijn van de matrassen en topdekmatrassen is 5 jaar. Voor alle overige producten van LW is de garantietermijn 1 jaar.

  5.2

  Slijtage van een product die inherent is aan het gebruik ervan valt niet onder de garantie. Hier onder wordt expliciet begrepen de afname van de hoogte van een (hoofd)kussen, het zachter worden van een (hoofd)kussen en het ontstaan van ‘kuilen’ in matrassen voor zover dit valt binnen de marge van wat normaal is voor dergelijke producten.

  5.3

  Koper is bij aflevering verplicht te controleren of de geleverde zaken overeenkomen met de zaken die zijn besteld. Eventuele klachten hierover dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk of per e-mail te worden gemeld. Wanneer de termijn van 14 dagen is verstreken, vervalt het recht van reclamatie. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt aangenomen dat LW aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat de koper alle zaken in goede orde heeft ontvangen.

  5.4

  Koper kan geen beroep doen op garantiebepalingen indien hij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LW. Ook kan de koper geen beroep op garantiebepalingen doen indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen; indien de koper de zaken heeft verwaarloosd; indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar redelijkheid en billijkheid voor rekening van de koper behoort te komen.

  5.5

  Indien Koper een beroep wil doen op garantie dient hij contact op te nemen met LW. LW heeft het recht op inspectie van het product waar Koper over reclameert en Koper is verplicht mee te werken aan terug zenden van het betreffende product. Indien de reclamatie valt binnen de proefperiode (voor kussen 42 dagen en voor matrassen 21 dagen), dan zijn de kosten voor het retour zenden voor LW. Mocht koper reclameren na afloop van de proefperiode, dan zijn de kosten van het retourneren voor Koper. LW zal koper binnen 7 werkdagen na ontvangst van het betreffende product laten weten of zij de reclamatie terecht vindt.

  5.6

  Indien LW het eens is met de reclamatie zoals in art. 5.5. is beschreven, dan heeft LW het recht om te kiezen voor vervanging van het product of voor het terugbetalen van het aankoopbedrag. Indien het retour zenden geschiedt later dan 2 maanden na levering en LW kiest voor het terugbetalen, dan heeft LW het recht om 1/60 deel van het aankoopbedrag in te houden op het te restitueren bedrag voor elke maand dat Koper het product in zijn bezit heeft gehad. Dit komt pro rato overeen met een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

  5.7

  Mocht LW de reclamatie niet terecht vinden, dan zal LW Koper hiervan binnen 7 werkdagen in kennis stellen en dit tevens motiveren. Mocht Koper het niet eens zijn met de visie van LW en beide partijen komen niet tot een vergelijk, dan is er sprake van een geschil. De procedure voor geschillen staat beschreven in artikel 9.

  6. Risico

  6.1

  Het risico van de geleverde producten gaat over op koper op het moment van levering.

   

  7. Privacy

  7.1

  LW respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het klantenbestand van LW zal uitsluitend worden gebruikt door en ten behoeve van Ligwijzer.

  7.2

  Zonder expliciete toestemming van koper, zullen derden geen inzage hebben in het klantenbestand van LW.

  7.3

  Koper kan wijziging van haar persoonsgegevens verzoeken. Deze wijzigingen zullen worden doorgevoerd door LW tenzij dit leidt tot onevenredige inspanning.

   

  8. Diversen

  8.1

  LW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van informatie op de site. LW tracht ervoor te zorgen dat alle informatie op de site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uitgesloten en daarvoor is LW niet aansprakelijk.

  8.2

  Alle foto's, logo's, teksten, video’s op de site mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LW door derden worden gebruikt. De auteursrechten hiervan behoren toe aan LW.

  8.3

  Een eventuele aansprakelijkheid van LW jegens koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door koper aan LW uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedrag. LW is nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade.

   

  9. Geschillen

  9.1

  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  9.2

  Partijen zullen trachten geschillen onderling te beslechten. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt het geschil voorgelegd aan MKB-keurmerk, waarbij LW is aangesloten. De uitspraak van MKB-keurmerk is bindend voor beide partijen.

  9.3

  Mocht Koper, ondanks het bepaalde in 9.2, toch een gerechtelijke procedure willen starten, dan kan dat uitsluitend bij de bevoegde Rechtbank te Leeuwarden.